Ochrana osobných údajov - e-shop

 1. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je spoločnosť: Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 49/4054, 018 41 Dubnica na Váhom, IČO: 43 874 355, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 18616/R, telefón: +421 42 381 0055, email: info@aquatec.sk
 2. Kontaktné údaje Zodpovednej osoby Aquatec VFL s.r.o.  sú nasledujúce: telefón: +421 42 381 0055, email: dpo@aquatec.sk.  Zodpovedná osoba zodpovie Zákazníkovi akékoľvek ďalšie otázky ohľadne spracúvania osobných údajov Zákazníka v spoločnosti Aquatec VFL s.r.o. Zodpovednú osobu môže Zákazník kontaktovať aj písomne na adrese: www.aquatec.sk.
 3. Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Aquatec VFL s.r.o. a Zákazníkom.
 4. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Zákazník, alebo aby na základe žiadosti Zákazníka sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy  (článok 6 ods.1, písm. b) Nariadenia  Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“))
 5. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania zmluvy.
 6. Poskytnutie osobných údajov rovnako ako aj uzatvorenie zmluvy s Aquatec VFL s.r.o. je dobrovoľné. Bez poskytnutia údajov potrebných na uzavretie zmluvy však Aquatec VFL s.r.o. so Zákazníkom neuzatvorí zmluvu.
 7. Aquatec VFL spracúva  osobné údaje Zákazníka automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (vrátane algoritmického spracovania) v systémoch Aquatec VFL. Jedným zo spôsobov spracúvania osobných údajov je tiež automatizované vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov o Zákazníkovi. To sa vykonáva najmä z dôvodu ochrany práv a právom chránených záujmov Aquatec VFL.
 8. Príjemcom/kategóriou príjemcov spracúvaných osobných údajov sú zamestnanci Aquatec VFL a osoby oprávnené konať za Aquatec VFL.
 9. Aquatec VFL s.r.o. nebude prenášať osobné údaje Zákazníka do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 10. Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov,  ktoré sa ho týkajú, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Takejto námietke Aquatec VFL s.r.o. vždy vyhovie a osobné údaje Zákazníka na účely priameho marketingu nebude spracúvať.
 11. Zákazník má právo získať od Aquatec VFL s.r.o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú  osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ak áno má Zákazník právo získať prístup k týmto osobným údajom.
 12. Zákazník má právo na opravu nesprávnych osobných údajov ako aj na doplnenie neúplných osobných údajov.
 13. Zákazník má právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov.
 14. Zákazník má právo na výmaz svojich osobných údajov.
 15. Zákazník má právo na prenosnosť osobných údajov čo znamená, že Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol spoločnosti Aquatec VFL s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 16. Zákazník má právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú.
 17. Zákazník má právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk
 18. Vyššie uvedené práva Zákazníka (body 10 až 16) sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 22 Nariadenia a  v Informačnom memorande prístupnom na stránke www.aquatec.sk.
 19. Voči Aquatec VFL s.r.o. si Zákazník môže uplatniť svoje práva nasledovne:
  písomne na adresu:         Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 49/4054, 018 41 Dubnica na Váhom
  mailom  na adresu:         dpo@aquatec.sk
  telefonicky na číslo:         +421 42 381 0055
  osobne:                           v sídle Aquatec VFL na adrese: Továrenská 49/4054, 018 41 Dubnica na Váhom
Na vrch stránky
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Nesúhlasím    Ďalšie informácie