Garantované hodnoty domovej čističky odpadových vôd Aquatec VFL

Čistiaci proces v domovej čističke odpadových AT

Pozostáva zo sekvencie niekoľkých technologických postupov. Odpadová voda nateká do neprevzdušňovaného priestoru, kde dochádza k biologickému odbúravaniu dusíka a sú vytvorené podmienky na čiastočné biologické odbúravanie fosforu. 

V tejto časti dochádza aj k mechanickému predčisteniu pritekajúcich odpadových vôd a rozkladaniu tuhého znečistenia. Neprevzdušňovaný aktivačný priestor je rozdelený viacerými vnútornými deliacimi stenami tvoriacimi vertikálne pretekaný labyrint, v ktorom je zriadená vnútorná cirkulácia.
Ďalej odpadová voda gravitačne vteká do prevzdušňovaného priestoru s nízkozaťažovanou aktiváciou, kde za prítomnosti kyslíka dochádza k biologickej degradácii organického znečistenia a k nitrifikácii amoniakálneho dusíka. Vzduch do prevzdušňovacieho systému dodávajú membránové kompresory alebo dúchadlá s bočným kanálikom (vysokotlakové ventilátory), ktoré sú umiestnené mimo biologického reaktora. Tlakový vzduch je vháňaný do prevzdušňovaného priestoru cez jemnobublinné aeračné elementy. Dodávaný tlakový vzduch pomocou membránových kompresorov je regulovateľný pomocou riadiacej jednotky (mikroprocesorová riadiaca jednotka), pomocou ktorej môže čistiareň pracovať v rôznych režimoch podľa zaťaženia.
Ďalším stupňom čistenia je separácia, kde dochádza k oddeleniu vyčistenej vody od aktivovaného kalu, pričom vyčistená voda sa vypúšťa do vodného toku, do vsaku alebo sa recykluje a odsadený aktivovaný kal sa vracia do systému prečerpávaním zo dna dosadzovacieho priestoru do neprevzdušňovaného resp. prevzdušňovaného priestoru. V dosadzovacom priestore sa nachádza obmedzovač prietoku, ktorý umožňuje využiť vstavaný retenčný priestor v čistiarni v prípade nárazovo pritekajúcich odpadových vôd a zabraňuje preťaženiu čistiarne. Vytvárajú sa tým podmienky na vypúšťanie odpadových vôd vsakovaním do podzemných vôd a na recykláciu biologicky vyčistených odpadových vôd, pretože vypúšťaná voda neupcháva póry filtračnej vrstvy podložia alebo filtračného zariadenia.

čistiarne odpadových vôd Aquatec VFL - schéma čistenia

 

1 - neprevzdušňovaný priestor s 
     vertikálne pretekaným labyrintom
2 - prevzdušňovaný priestor
3 - dosadzovací priestor
4 - integrovaný retenčný priestor
5 - vnútorná recirkulácia
6 - recirkulácia kalu
7 - jemnobublinná aerácia
8 - regulátor prietoku

 

 

Európska únia

ČOV AT so vstavaným retenčným priestorom už teraz spĺňa požiadavky normy EU na odolnosť voči nárazovo pritekajúcim odpadovým vodám a zabezpečuje rovnomerný chod domovej ČOV aj pri nárazovom vypustení väčšieho objemu vody (napr. vaňa + práčka). Tým je vyriešený hlavný problém domových ČOV s vyplavovaním aktivovaného kalu z ČOV pri každom nárazovom nátoku.

Technologické parametre

Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č. 359/2022 Z. z. na vypúšťanie do povrchových aj podzemných vôd pre veľkosť zdroja do 50 EO.

Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV AT6-AT20 uvedené v tabuľke:

  Priemerne
dosahované
hodnoty
Garantované hodnoty - "m" hodnota
Parameter Vypúšťanie do povrchových vôd Vypúšťanie do podzemných vôd
  Kategória I Kategória II Kategória I Kategória II
CHSKCr 35 mg/l --- --- --- ---
BSK5 10 mg/l 70 mg/l 50 mg/l 40 mg/l 40 mg/l
NL 10 mg/l --- 50 mg/l 40 mg/l 40 mg/l
N-NH4 2 mg/l --- 30 mg/l --- 20 mg/l
Ncelk 15 mg/l --- --- --- ---
Pcelk 3 mg/l --- --- --- ---

Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV AT6-AT20 PLUS uvedené v tabuľke:

  Priemerne
dosahované
hodnoty
Garantované hodnoty - "m" hodnota
Parameter Vypúšťanie do povrchových vôd Vypúšťanie do podzemných vôd
  Kategória III Kategória +P Kategória +D Kategória III Kategória +P Kategória +D
CHSKCr 35 mg/l 150 mg/l 150 mg/l 150 mg/l 125 mg/l 125 mg/l 125 mg/l
BSK5 10 mg/l 40 mg/l 40 mg/l 40 mg/l 40 mg/l 40 mg/l 40 mg/l
NL 10 mg/l 40 mg/l 40 mg/l 40 mg/l 40 mg/l 40 mg/l 40 mg/l
N-NH4 2 mg/l 20 mg/l 20 mg/l 20 mg/l 15 mg/l 15 mg/l 15 mg/l
Ncelk 15 mg/l 40 mg/l 40 mg/l 40 mg/l 25 mg/l 25 mg/l 25 mg/l
Pcelk 1 mg/l* --- 4 mg/l 4 mg/l --- 4 mg/l 4 mg/l
E.coli 0,7 KTJ/100 ml --- --- 150 KTJ/100 ml --- --- 150 KTJ/100 ml
Emterokoky 1,9 KTJ/100 ml --- --- 100 KTJ/100 ml --- --- 100 KTJ/100 ml
 
* s chemickým zrážaním fosforu
Kategória +P – biologický reaktor doplnený o dávkovací set na zrážanie fosforu
Kategória +D – biologický reaktor doplnený o dávkovací set na zrážanie fosforu, terciárne čistenie a dezinfekciu 
Na vrch stránky
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Ďalšie informácie