Domové čistiarne odpadových vôd (ČOV) - všeobecné informácie

Servis domových čistiarní odpadových vôd

fotogaléria realizovaných domových čistiarní

PDF domové čističky odpadových vôd - leták na stiahnutie

Domové čistiarne odpadových vôd typového radu AT 6 až AT 20 slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov. Vyčistenú odpadovú vodu je ďalej možné vypustiť do povrchových, alebo podzemných vôd resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene.

CEV zmysle požiadaviek európskej normy EN 12566-3 bola naša domová čistiareň podrobená dlhodobému testu účinnosti čistenia, komplexným skúškam statickej odolnosti, vodotesnosti, trvanlivosti, kontrole rozmerov a prístupnosti. Po ukončení preukazovania zhody, vykonaní počiatočných skúšok typu a zavedenia vnútropodnikovej kontroly výrobne výrobca vydal vyhlásenie zhody, ktoré je plne v súlade s legislatívou EÚ. Ukončenie uvedeného procesu oprávňuje výrobcu označovať svoje výrobky ČOV AT do 50 EO značkou zhody CE.

Hodnotenie nemeckého testovacieho centra PIA Aachen, kde sme testovali niekoľko našich typov čistiarní odpadových vôd.

 

 

domové čističky odpadových vôd Aquatec VFL získali zlatú plaketu na výstave Coneco / Racioenergia 2016.Základný popis čističky odpadových vôd Aquatec VFL
ČOV tvorí celoplastový reaktor s vnútornou technologickou vostavbou. Maximálne dosiahnuteľný čistiaci efekt je založený na využití technológie nízkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu. ČOV AT je zakrytá odnímateľným, uzamykateľným krytom. V ČOV AT je použitý dlhoročne osvedčený systém kontinuálneho biologického čistenia odpadových vôd s integrovanou akumuláciou nárazovo pritekajúcich vôd. Táto technológia je na Slovensku chránená úžitkovými vzormi a VFLmedzinárodne chránená patentom. Využitím našej technológie v procese čistenia je zabezpečená vysoká kvalita vyčistenej vody, nízke investičné a prevádzkové náklady. Technológia je taktiež známa pod medzinárodným názvom Vertical Flow Labyrinth – VFL® (tzv. vertikálne pretekaný labyrint).
Dodávka ČOV typu AT sa uskutočňuje na základe záväznej objednávky, pričom platobné a dodacie podmienky sú predmetom vzájomnej dohody medzi objednávateľom a dodávateľom.

čistiarne odpadových vôd Aquatec VFL

Čistiaci proces v domovej čističke odpadových AT
Pozostáva zo sekvencie niekoľkých technologických postupov. Odpadová voda nateká do neprevzdušňovaného priestoru, kde dochádza k biologickému odbúravaniu dusíka a sú vytvorené podmienky na čiastočné biologické odbúravanie fosforu. 

V tejto časti dochádza aj k mechanickému predčisteniu pritekajúcich odpadových vôd a rozkladaniu tuhého znečistenia. Neprevzdušňovaný aktivačný priestor je rozdelený viacerými vnútornými deliacimi stenami tvoriacimi vertikálne pretekaný labyrint, v ktorom je zriadená vnútorná cirkulácia.
Ďalej odpadová voda gravitačne vteká do prevzdušňovaného priestoru s nízkozaťažovanou aktiváciou, kde za prítomnosti kyslíka dochádza k biologickej degradácii organického znečistenia a k nitrifikácii amoniakálneho dusíka. Vzduch do prevzdušňovacieho systému dodávajú membránové kompresory alebo dúchadlá s bočným kanálikom (vysokotlakové ventilátory), ktoré sú umiestnené mimo biologického reaktora. Tlakový vzduch je vháňaný do prevzdušňovaného priestoru cez jemnobublinné aeračné elementy. Dodávaný tlakový vzduch pomocou membránových kompresorov je regulovateľný pomocou riadiacej jednotky (mikroprocesorová riadiaca jednotka), pomocou ktorej môže čistiareň pracovať v rôznych režimoch podľa zaťaženia.
Ďalším stupňom čistenia je separácia, kde dochádza k oddeleniu vyčistenej vody od aktivovaného kalu, pričom vyčistená voda sa vypúšťa do vodného toku, do vsaku alebo sa recykluje a odsadený aktivovaný kal sa vracia do systému prečerpávaním zo dna dosadzovacieho priestoru do neprevzdušňovaného resp. prevzdušňovaného priestoru. V dosadzovacom priestore sa nachádza obmedzovač prietoku, ktorý umožňuje využiť vstavaný retenčný priestor v čistiarni v prípade nárazovo pritekajúcich odpadových vôd a zabraňuje preťaženiu čistiarne. Vytvárajú sa tým podmienky na vypúšťanie odpadových vôd vsakovaním do podzemných vôd a na recykláciu biologicky vyčistených odpadových vôd, pretože vypúšťaná voda neupcháva póry filtračnej vrstvy podložia alebo filtračného zariadenia.

čistiarne odpadových vôd Aquatec VFL - schéma čistenia

 

 

 

 

 

 

1 - neprevzdušňovaný priestor s 
     vertikálne pretekaným labyrintom
2 - prevzdušňovaný priestor
3 - dosadzovací priestor
4 - integrovaný retenčný priestor
5 - vnútorná recirkulácia
6 - recirkulácia kalu
7 - jemnobublinná aerácia
8 - regulátor prietoku

 

 

 

 

Európska únia
ČOV AT so vstavaným retenčným priestorom už teraz spĺňa požiadavky normy EU na odolnosť voči nárazovo pritekajúcim odpadovým vodám a zabezpečuje rovnomerný chod domovej ČOV aj pri nárazovom vypustení väčšieho objemu vody (napr. vaňa + práčka). Tým je vyriešený hlavný problém domových ČOV s vyplavovaním aktivovaného kalu z ČOV pri každom nárazovom nátoku.

Technologické parametre
Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. na vypúšťanie do povrchových aj podzemných vôd.

Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV uvedené v tabuľke:

Parameter Priemerne dosahované hodnoty Garantované hodnoty
CHSKCr 35 mg/l 75 mg/l
BSK5 10 mg/l 15 mg/l
NL 10 mg/l 20 mg/l
N-NH4 2 mg/l 5 mg/l
Ncelk 15 mg/l 25 mg/l
Pcelk 3 mg/l 7 mg/l

Technické parametre: 

TYP Priemer nádrže
[mm]
Výška nádrže
[mm]
Výška prítoku
[mm]
Výška odtoku
[mm]
Priemer vstupu
[mm]
DN prítoku/odtoku
[mm]
AT 6 1400 1800 1300 1150 1400 125/125
AT 8 1400 2200 1700 1500 1400 125/125
AT 10 1750 2200 1500 1250 1400 125/125
AT 12 1750 2400 1700 1500 1400 125/125
AT 15 2050 2200 1700 1500 2050* 150/150
AT 20 2050 2700 2200 2000 2050* 150/150

* resp. podľa zvoleného riešenia

Porovnanie veľkosti čistiarní odpadových vôd AT6, AT8 a AT10 od spoločnosti Aquatec VFL:   

porovnanie veľkosti čistiarní odpadových vôd AT6, AT8 a AT10 od spoločnosti Aquatec VFL

 

Nezáväzná cenová ponuka - kontaktný formulár


Získajte kompletnú technickú a cenovú ponuku na Váš konkrétny projekt.

Náš obchodný tím Vám vysvetlí množstvo výhod domovej čistiarne odpadových vôd (alebo ako niektorí hovoria „čističky odpadových vôd“) v porovnaní so žumpou. Použitím čistiarne odpadových vôd získate omnoho modernejšie, ekologickejšie a zároveň aj ekonomickejšie riešenie odkanalizovania Vášho rodinného domu.

Postaráme sa o Vaše pohodlie pri procese návrhu technického riešenia domovej čistiarne odpadových vôd, jej inštalácie a tiež pri prevádzkovaní.

zľava na ČOV vo výške 25% - po vyžrebovaní

 

Chcete vedieť čo hovoria o našich službách a domových čističkách odpadových vôd Aquatec VFL naši zákazníci. 

Google referencie Aquatec domové čističky odpadových vôd Google referencie čističky odpadových vôd
Facebook referencie Aquatec domové čističky odpadových vôd Facebook referencie čističky odpadových vôd

 
Produkt *
Na vrch stránky
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Ďalšie informácie