Stredné čistiarne odpadových vôd (čističky vody)- kruhové prevedenie

čistiarne odpadových vôd Aquatec VFLKruhové čistiarne odpadových vôd - leták na stiahnutie PDF

Čistiarne odpadových vôd typového radu AT 30 až AT 900 slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z obytných budov, skupín domov, malých obcí alebo častí obcí a zo zdrojov odpadových vôd, kde sa produkuje splašková odpadová voda, ako napr. ubytovacie zariadenia, reštaurácie, školy, rekreačné zariadenia, výrobné závody, priemyselné parky a pod. Po predčistení priemyselných odpadových vôd s organickým znečistením slúžia ako biologický dočisťovací stupeň pre mäso spracujúce podniky, bitúnky, mliekarne, syrárne, vinárske závody, atď. Vyčistená odpadová voda sa vypúšťa do povrchových alebo podzemných vôd, resp. sa recykluje napríklad pri zavlažovaní trávnikov alebo okrasnej zelene.

 


Základný popis čistiarne odpadových vôd Aquatec VFL
Čistiarne odpadových vôd typového radu AT 30 až AT 900 sú štandardne dodávané ako kompletná technologická linka pozostávajúca z jedného alebo viacerých celoplastových biologických reaktorov kruhového pôdorysu, čerpacej stanice s mechanickým predčistením a kalojemu.

Maximálne dosiahnuteľný čistiaci efekt je založený na využití technológie nízkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu. V ČOV AT je použitý dlhoročne osvedčený systém kontinuálneho biologického čistenia odpadových vôd, s integrovanou akumuláciou nárazovo pritekajúcich vôd. Táto technológia je na Slovensku chránená úžitkovými vzormi a medzinárodne chránená patentom.  čistiarne odpadových vôd Aquatec VFL
Dodávka ČOV typu AT sa uskutočňuje na základe záväznej objednávky, pričom platobné a dodacie podmienky sú predmetom vzájomnej dohody medzi objednávateľom a dodávateľom.

Čistiaci proces
Pozostáva zo sekvencie niekoľkých technologických postupov. Mechanicky predčistená odpadová voda sa čerpá z čerpacej stanice do neprevzdušňovaného priestoru biologického reaktora, kde dochádza k biologickému odbúravaniu dusíka a sú vytvorené podmienky na čiastočné biologické odbúravanie fosforu. Neprevzdušňovaný aktivačný priestor je rozdelený viacerými vnútornými deliacimi stenami tvoriacimi vertikálne pretekaný labyrint, v ktorom je zriadená vnútorná cirkulácia.
Ďalej odpadová voda v biologickom reaktore gravitačne vteká do prevzdušňovaného priestoru s nízkozaťažovanou aktiváciou, kde za prítomnosti kyslíka dochádza k biologickej degradácii organického znečistenia a k nitrifikácii amoniakálneho dusíka. Vzduch do prevzdušňovacieho systému dodáva dúchadlo, ktoré je umiestnené v šachte mimo biologického reaktora. Tlakový vzduch je vháňaný do prevzdušňovaného priestoru cez jemnobublinné aeračné elementy. Dodávaný tlakový vzduch je regulovateľný pomocou časový spínača alebo frekvenčného meniča. Čistiareň môže pracovať v rôznych režimoch podľa zaťaženia. Ďalším stupňom čistenia je separácia, kde dochádza k oddeleniu vyčistenej vody od aktivovaného kalu, pričom vyčistená voda sa vypúšťa do recipientu a odsadený aktivovaný kal sa vracia do systému prečerpávaním zo dna dosadzovacieho priestoru do neprevzdušňovaného resp. prevzdušňovaného priestoru. V dosadzovacom priestore sa nachádza obmedzovač odtoku, ktorý umožňuje využiť vstavaný retenčný priestor biologického reaktora v prípade nárazovo pritekajúcich odpadových vôd a zabraňuje preťaženiu čistiarne. Vytvárajú sa tým podmienky na vypúšťanie odpadových vôd vsakovaním do podzemných vôd a na recykláciu biologicky vyčistených odpadových vôd, lebo vypúšťaná voda neupcháva póry filtračnej vrstvy podložia alebo filtračného zariadenia. Prebytočný kal sa zahusťuje a uskladňuje v kalojeme. Produkcia kalu je výrazne menšia ako u iných systémoch.

V biologickom reaktore je použitá vlastná technológia Vertical Flow Labyrinth – VFL® (tzv. vertikálne pretekaný labyrint), ktorá je medzinárodne chránená patentom. Využitím našej technológie v procese čistenia je zabezpečená vysoká kvalita vyčistenej vody, nízke investičné a prevádzkové náklady.

Technologické parametre
Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. na vypúšťanie do povrchových aj podzemných vôd. Garantované a bežne čistiarne odpadových vôd Aquatec VFLdosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV:

Parameter

Priemerne dosahované hodnoty

Garantované hodnoty

CHSKCr

35 mg/l

75 mg/l

BSK5

10 mg/l

15 mg/l

NL

10 mg/l

20 mg/l

N-NH4

2 mg/l

5 mg/l

Ncelk

15 mg/l

25 mg/l

Pcelk

3 mg/l

7 mg/l

Technické parametre:

TYP čov Návrhový
max. prietok
[m3/d]
Návrhové
zaťaženie
[kg BSK5/d]
Priemer
reaktora
[mm]
Výška
reaktora
[mm]
Výška
prítoku/odtoku
[mm]
Počet
reaktorov
AT 30 3,75 1,5 2400 2700 2200/2000 1
AT 40 5,25 2,1 2850 2700 2200/2000 1
AT 50 7,5 3,0 2950 3000 2800/2600 1
AT 75 11,3 4,5 3250 3000 s čerpacou stanicou 1
AT 100 15,0 6,0 3500 3000 s čerpacou stanicou 1
AT 120 18,0 7,2 4000 3000 s čerpacou stanicou 1
AT 150 22,5 9,0 4500 3000 s čerpacou stanicou 1
AT 200 30,0 12,0 5000 3000 s čerpacou stanicou 1
AT 250 37,5 15,0 5300 3000 s čerpacou stanicou 1
AT 300 45,0 18,0 5500 3000 s čerpacou stanicou 1
AT 400 60,0 24,0 5000 3000 s čerpacou stanicou 2
AT 500 75,0 30,0 5300 3000 s čerpacou stanicou 2
AT 600 90,0 36,0 5500 3000 s čerpacou stanicou 2
AT 750 112,5 45,0 5300 3000 s čerpacou stanicou 3
AT 900 135,0 54,0 5500 3000 s čerpacou stanicou 3

 

čistiarne odpadových vôd Aquatec VFLOsadenie ČOV

Biologické reaktory a kalojem ČOV typu AT 30 - 900 sa osádzajú ako čiastočne zapustené nádrže do výkopu na spoločnú základovú betónovú dosku hrúbky cca. 300 mm tak, aby vrchná hrana nádrže vyčnievala cca. 1000 mm nad terén. Maximálna hĺbka uloženia nádrží pod terénom bez nutnosti dodatočného statického zaistenia je 2000 mm. V prípade potreby hlbšieho osadenia a pokiaľ to vyžaduje projektová dokumentácia, je nutné nádrže obetónovať do výšky určenej projektovou dokumentáciou. Nádrže je nutné pred samotným obsypaním resp. obetónovaním napustiť vodou až po hranu odtokového potrubia. Podrobný návod k osadeniu ČOV je uvedený v prevádzkovom poriadku.

Na vrch stránky
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Ďalšie informácie